Documentació per colònies d’estiu 2021

Documentació a presentar per a inscripció de colònies d’estiu 2021:

Autorització colònies 2021.
Declaració responsable covid-19.
Fitxa participant.
Autorització medicament (en cas que s’hagi de prendre algun medicament durant les colònies).
Fotocòpia carnet de vacunació.
Fotocòpia targeta sanitària infant/jove.
Fotocòpia DNI per davant i darrere (de la persona que signa).
YouTube player