Documentació per colònies d’estiu 2022

Documentació a presentar per a inscripció de colònies d’estiu 2022:

Autorització CE22 (Colònies d’estiu 2022)
Fitxa del / de la participant CE22
Autorització de recollida
Normativa de l’esplai (llegida i firmada per infant i pare/mare o tutor legal del mateix).
Autorització medicament (en cas que s’hagi de prendre algun medicament durant les colònies).
Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor legal (per davant i darrere)
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant/jove.
Per majors de 14 anys: la fotocòpia del DNI de l’infant/jove.